Oddělení kvality ovzduší Air Quality Department

Český hydrometeorologický ústav - Brno Czech Hydrometeorological institute - Brno

O nás About Us


Oddělení kvality ovzduší (OKO) brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se primárně zabývá imisními monitoringem v Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Kraji Vysočina. Kromě správy stanic Státní sítě imisního monitoringu se zabýváme i projektovými či účelovými měřeními a věnujeme se vědecko-výzkumné a popularizační činnosti. K dispozici máme například i skenovací elektronový mikroskop, který umožňuje přímo pozorovat částice v ovzduší po fyzické i chemické stránce. Činnost oddělení vychází ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a ze souvisejících předpisů. Měření kvality ovzduší probíhá na brněnské pobočce ČHMÚ od roku 1970. Imisní monitoring je již od roku 2005 akreditován dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 jako zkušební laboratoř č. 1460 Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. (ČIA). Air quality department (AQD) of the Czech Hydrometeorological Institute (CHMI) Brno branch office is primarily concerned with imission monitoring in the Southmoravian region, Zlínský region and Vysočina region. Apart from managing the National air quality measuring stations network we also participate in projects and campaings and perform research and popularization activities. One of our specialities is usage of scanning electron microscope, which allows one to directly observe particles in the air and analyze not just their chemical, but also physcial properties. The operation of the department is primarily based on the Act 201/2012 regarding air quality as amended and the associated regulations. Air quality measurements at the Brno regional office date back to as far as 1970. Since 2005 the imission monitoring has been certified by the Czech Accreditation Institute in accordance with the ISO/IEC 17025:2005.

Správa sítě Station network

OKO Brno má na starosti správu stanic Státní sítě imisního monitoringu v Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Kraji Vysočina. Správa zahrnuje jak zajištění provozu a kalibrace, tak analýzu výsledků z daných stanic. CHMI AQD is responsible for operating the National imission monitoring station network in the Southmoravian region, Zlínský region and Vysočina region. This includes the actual operation of the stations, as well as analysis of the data from these stations.

Vědecko-výzkumná činnost Research

Kromě rutinního měření se zabýváme také vědecko-výzkumnou činností, aktivně se účastníme českých i zahraničních konferencí, prezentací a výsledky publikujeme jak v odborných časopisech, tak v médiích. Apart from routine measurements we also perform research and development activities, actively participate at conferences, seminars and presentations both national and abroad and publish in scientific literature as well as general media.

Projektová a účelová měření Projects and campaigns

Kvalitu ovzduší sledujeme a anylzujeme i v rámci projektů či na zakázku. Výstupem je pak komplexní odborná zpráva detailně hodnotící stav na dané lokalitě. Air quality monitoring as part of projects and paid service. Output is a complex scientific report, which assesses air quality in the particular location.

Služby a činnost Services and activities


OKO ČHMÚ Brno vykonává pestrou škálu činností a nabízí služby v oblasti monitoringu kvality ovzduší a odborného vyhodnocení. CHMI AQD participates in a wide variety of activities concerned with air quality monitorig and assessment.

Měření a vzorkování Measuring and sampling

Měření a vzorkování znečišťujících látek v ovzduší - suspendované částice (PM2,5, PM10, PM1), oxidy dusíku (NO, NO2, NOx), oxid siřičitý, oxid uhelnatý, přízemní ozon, polycyklické aromatické uhlovodíky, benzen, kovy. Measuring and sampling air pollutants - suspended particles (PM2,5, PM10, PM1), nitrogen oxides(NO, NO2, NOx), sulphur dioxide, carbon monoxide, tropospheric ozone, polycyclic aromatic hydrocarbons, benzene, metals.

Částicová analýza SEM/EDX SEM/EDX particle analysis

Analýza částic z ovzduší skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM) umožňující zjištění morfologie (tvar, plocha apod.) částic a jejich prvkové složení. Analysis of air particles by scanning electron microscope (SEM) providing information about particle morphologu (shape, area etc.) and chemical element composition.

Odborné vyhodnocení Expert assessment

Odborné vyhodnocení kvality ovzduší v podobě tabelárních a grafických výstupů včetně komentáře, teorie a závěrů. Air quality expert assessment in the form of tabular and graphical outputs, including text evaluation, theory and conclusions.

Prezentace a výstupy pro média Presentation and media

Součástí naší činnosti jsou i výstupy pro média popřípadě prezentace pro laickou i odbornou veřejnost. Our activities also include co-operation with media and presenting information to scientific communities and general public.

Aktuality News


Nejnovější články z oblasti kvality ovzduší, jak regionální, tak obecné z našeho pobočkového blogu. Most recent articles about air quality, both regional and general from our branch office blog (available only in Czech).
Přejít na blogGo to blog

10. 2. 2020 09.38 Jáchym Brzezina

Jak se vyhlašují smogové situace a regulace pro PM10?

  Vyhlašování smogových situací a regulací se řídí jasně danými pravidly, která byla naposledy změněna na začátku roku 2017. V nové infografice se dozvíte, kdy se smogové situace vyhlašují z důvodu vysokých koncentrací PM10 a odpovědi na časté dotazy. Vyhlašování smogových situací z důvodu vysokých koncentrací se řídí řadou pravidel. Nejde tedy jen o prostou …

Celý článek
7. 2. 2020 18.25 Jáchym Brzezina

Smogové situace a regulace v roce 2019

V roce 2019 bylo vyhlášeno několik smogových situací a regulací a to jak z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10, tak z důvodu vysokých koncentrací přízemního ozonu. Naše nová infografika ukazuje počet hodin, po které byla v dané lokalitě vyhlášena smogová situace či regulace. V případě suspendovaných (prachových) částic PM10 jsou vyhlašovány buď smogové situace, …

Celý článek
6. 2. 2020 17.13 Jáchym Brzezina

Emise tuhých znečišťujících látek – srovnání

Jaké množství tuhých znečišťujících látek vyprodukuje jeden průměrný kotel na tuhá paliva za rok? Naše nová infografika ukazuje až hrozivé srovnání rozdílů na základě jednotlivých druhů kotlů a paliv. Data v infografice vychází z dokumentu Ministerstva životního prostředí. Srovnáváme zde množství emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) ze starého typu kotlů (prohořívací a odhořívací) a novějších …

Celý článek

22

stálých lokalit měření permanent locations

594900+

analyzovaných částic particles analyzed

10

pracovníků employees

50

let existence years of existence

Fotky Photos


Několik ukázek z činnosti našeho oddělení. A few examples of our activities.

Výzkum a publikace Research and publications


Kromě rutinních měření se věnujeme také vědecko-výzkumné činnost v podobě vývoje metodik analýzy kvality ovzduší, aktivně se účastníme konferencí, seminářů a přednášek v České republice i v zahraničí a publikujeme v odborné literatuře. Apart from routine measurements we also perform research activities including development of air quality analysis methodology, actively participate at conferences, seminars and presentations both in the Czech Republic and abroad and publish in scientific literature.

Příklady výzkumné činnosti: Examples of research activities:
 • vliv odpalování pyrotechniky na kvalitu ovzduší effect of fireworks on air quality
 • vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší effect of construction works on air quality
 • identifikace zdrojů znečištění ovzduší částicovou analýzou skenovacím elektronovým mikroskopem identification of air pollution sources using particle analysis by scanning electron microscope
Výběr konferencí s účastí: Selection of conferences:
 • 11/2019 - Kvalita ovzduší v Brně a vůbec - cyklus tří osvětových přednášek pro veřejnost na hvězdárně Nov 2019 - Air quality in Brno - series of three public presentations at the Brno observatory
 • 11/2019 - Ochrana ovzdušia - Štrbské pleso Nov 2019 - Air quality protection - Štrbské pleso, Slovakia Republic
 • 10/2019 - Setkání v čistém ovzduší - Tábor Oct 2019 - Meeting in Clean Air - Tábor, Czech Republic
 • 05/2019 - Setkání uživatelů SEM TESCAN - Brno May 2019 - SEM TESCAN users meeting - Brno
 • 05/2019 - Měření emisí a ochrana ovzduší - Ústupky u Seče May 2019 - Measuring emissions and air protection - Ústupky u Seče
 • 04/2019 - Ovzduší 2019 - Brno Apr 2019 - Air 2019 - Brno, Czech Republic
 • 03/2019 - Odpadové forum - Hustopeče Mar 2019 - Waste forum - Hustopeče, Czech Republic
 • 11-12/2018 - Ochrana ovzdušia - Štrbské pleso Nov-Dec 2018 - Air quality protection - Štrbské pleso, Slovakia Republic
 • 11/2018 - Doprava, zdraví a životní prostředí (CDV) 2018 - Brno Nov 2018 - Traffic, health and the environment - Brno, Czech Republic
 • 11/2018 - Ovzduší ve státní správě - Ostrava Nov 2018 - Air in civil service - Ostrava, Czech Republic
 • 10/2018 - Setkání v čistém ovzduší - Plzeň Oct 2018 - Meeting in Clean Air - Pilsen, Czech Republic
Výběr projektových měření a odborných zpráv: Selection of projects and scientific reports:
 • 10/2019 - Měřící kampaň v Golčově Jeníkově Oct 2019 - Air quality monitoring in Golčův Jeníkov
 • 9/2019 - Kvalita ovzduší na náměstí Svobody v Brně Sep 2019 - Air quality on Náměstí Svobody (main square) in Brno
 • 5-6/2019 - Kvalita ovzduší během ohňostrojové přehlídky Ignis Brunensis 2019 May-Jun 2019 - Air quality during fireworks exhibition Ignis Brunensis 2019 in Brno
 • 4/2019 - Zvonařka - kvalita ovzduší 09/2018 - 02/2019 Apr 2019 - Brno-Zvonařka - air quality between Sep 2018 and Feb 2019
 • 2/2019 - Kvalita ovzduší na stanicích Sivice a Mokrá Feb 2019 - Air quality in Sivice and Mokrá
 • 9/2018 - Kvalita ovzduší během Hlučínského festivalu s ohňostroji Sep 2019 - Air quality during Hlučín festival fireworks
 • 7/2018 - Kvalita ovzduší během ohňostrojové přehlídky Ignis Brunensis 2018 Aug 2018 - Air quality during fireworks exhibition Ignis Brunensis 2018 in Brno
 • měření kvality ovzduší v malých obcích air quality in small towns

Spolupráce Co-operation


Mediální spolupráce Media


Odborná spolupráce Scientific

Tým Team


Naše oddělení tvoří osm pracovníků. Our department consists of 8 employees.

Hanka

vedoucí laboratoře Head of Laboratory

Iva

laborantka Lab technician

Jáchym

vedoucí oddělení Head of Department

Mirek

technik Technician

Petr

technik Technician

Petra

analýza dat Data analysis

Radek

technik Technician

Šárka

vědecko-výzkumný pracovník, operátorka skenovací elektronové mikroskopie R&D, scanning electron microscope operator

Zdeněk

vedoucí oblastního imisního střediska, metrolog, technik Head of Regional Imission Center, metrologist, technician

Zuzka

správce dat Data manager

Kontakt Contact

Kroftova 43, 616 67 Brno-Žabovřesky

Tel.: +420 737 387 741